Nevytvorilo sa spojenie s databazou!", mysql_error(); mysql_Close($db); exit; } else { header("Location: http://isvp.webzdarma.cz/php/zoznam.php"); mysql_Close($db); exit; } ?>